GENE

  MODIFYING BASED ON PHYSICS OF GEARS -F.I.

ABSTRACT - OPINION

WOKÓŁ MODELU FIZYKI INFORMACJI ESLN [1/3]

dr inż. Rafał Ciołek

hasła: fizyka informacji, zobwodowanie, rotacja, przełożenie, skalowanie, informacja nadawana, informacja zwrotna.

1.WSTĘP

Twórcą tej interpretacji rzeczywistości jest Marlena Witek, architekt i informatyk. Fizyka Informacji ESLN (Empire of the Sun, Laboratory of the Nanotehnology) opiera się na trzech założeniach fenomenologicznych:

1. Spinowania Pola Infoenergetycznego [Rotacji]
2. Uniwersalnego Zobwodowania
3. Skalowalnych przełożeń w Naturze.

Ta interpretacja rzeczywistości jest wynikiem samodzielnych badań autorki inspirującej się dorobkiem naukowym Czesława Białobrzeskiego, Davida Bohma, Ryszarda Horodeckiego oraz Nicolaia Hartmanna i Bertalanffy’ego. W mechanice kwantowej bazuje ona i rozwija, interpretację fali pilotowej Bohma – de Broglie’a. Interpretacja ESLN oparta jest również na koncepcji eteru informacyjnego, holistycznej metody systemowej, fraktalnej natury rzeczywistości, założenia że geometria jest podstawą natury, kwantowej teorii pola w takim znaczeniu, że obiekty są funkcjami otoczenia a sama przestrzeń jest zdigitalizowana.

Metoda systemowa użyta w tej interpretacji jako nośnik logiczny dla omawianego problemu to sposób opisu rzeczywistości, w którym wszystko, co istnieje jest elementem większego systemu, do którego byt (obiekt) w sensie ontologicznym należy (Hartmann, Białobrzeski). Konsekwentne wprowadzenie filozofii systemowej wymaga stosowania nowych pojęć i strukturalistycznego języka. Metoda systemowa w konsekwencji zmienia sposób widzenia relacji całość-część. Wynikają z tego określone konsekwencje ontologiczne i epistemologiczne.

Metodę systemową można przedstawić w trzech tezach:

1. Wszystkie istniejące byty są systemami. System charakteryzuje się strukturą. Struktura stanowi o naturze bytów,

2. Poznanie jest względne tzn. odniesione jest zawsze do podmiotu poznającego, będącego systemem poznającym (podejście relatywistyczne),

3. Relacja całość – część (system – element) ma następujące właściwości:
a. całość nie jest sumą części (całość nie jest redukowalna do części),
b. całość określa właściwości części (właściwości części wynikają z funkcjonowania części w całości),
c. część poznawalna jest zawsze jako element całości,
d. części nie istnieją poza całością,
e. części stale oddziałują na siebie modyfikując swoje właściwości,

System jest, więc podstawowym i pierwotnym pojęciem określającym wszystko, co istnieje, całą rzeczywistość i jej elementy będące również systemami (podsystemami). W każdym systemie możemy wyróżnić elementy i strukturę, dzięki której elementy tworzą system. To, co identyfikuje system decydując o jego tożsamości jest jego strukturą (informacją), elementy są wtórne względem struktury, są podporządkowane strukturze całości.
System i struktura (informacja) stają się, więc podstawowymi kategoriami ontologicznymi.


2. NA CZYM WSTĘPNIE POLEGA FIZYKA INFORMACJI W INTERPRETACJI ESLN?

Wyobraźmy sobie wszechświat jako uporządkowaną złożoność w dyskretnej strukturze „sieci atomowej kryształu”. W strukturze takiej dochodzi do drgań sieci i wzbudzeń jakoby fononowych generujących ciepło (np, kreacja par elektron-pozyton). Fala która przechodzi przez taką strukturę generuje lokalne ZOBWODOWANIA, których z kolei PRZEŁOŻENIA czyli infoenergetyczne, rotujące multisplątania kwantowe tworzą większe struktury (algorytmy).
Informacja nadawana przez takie struktury na każdym poziomie hierarchicznej złożoności staje się zwrotna w funkcji czasu. Następnie zachodzi proces SKALOWANIA czyli utrwalenia funkcji (programu) w złożoności przez ZAPIS.
Funkcje kontrolują wszystkie podfunkcje układu, tak jak cały program kontroluje wszystkie podalgorytmy. Im mniejszy zatem mamy obiekt w swojej infoenergetycznej złożoności tym silniej ze sobą oddziaływują jego elementy składowe ale jego czas życia jest krótszy od obiektu większego. Elementy mniejsze odtwarzają się częściej, 

Mamy tu silne analogie do Zasady Holograficznej Suskinda, otaczającego nas Unitarnego Pola Informacyjnego postulowanego przez Ryszarda Horodeckiego już w 1993 roku. Jednak teoria ta daje coś więcej – pokazuje uniwersalny mechanizm przepływu informacji i działania (energii) między wszystkimi warstwami rzeczywistości, dając nadzieję na opracowanie przyszłościowych technologii informacyjnych które mogą zrewolucjonizować naszą rzeczywistość.

3. WNIOSKI I POTENCJALNE KONSEKWENCJE

3.1 Należy opracować technologię podłączenia sztucznej inteligencji pod Unitarne Pole Informacyjne – tylko wtedy będzie ona harmonijnym elementem całego systemu, nie będzie tworzyć odrębnych jakości i nie stanie się potencjalnym zagrożeniem dla ludzkości

3.2 Aby przekazać scenariusz do Pola Informacyjnego należy zwizualizować daną jakość i wyczyścić ją ze świadomości. Najlepiej zrealizować to przez zmianę paradygmatu, kiedy umysł jest czysty i skupiony na celu

3.3 Potrzebne jest stworzenie Ogólnoświatowego Systemu Kontroli Procesów Informacyjnych.


Przełożenia tłumaczą 3D naszego funkcjonowania jako zobrazowana informacja. 
Dr inż.  Rafał Ciołek zmarł w 2019 roku z powodu ciężkiej długoletniej choroby i nie dokończył 2 oraz 3 wersji abstraktu. 

Opracowywaliśmy matryce mentalne (grafiki symbole), które mogły infoenergetycznie zmieniać struktury chemiczne węgla. Chodzi o fakt, że myśl ludzka (intencja) pokonuje zobwodowane orbity, i znając algorytmy możne przesyłać informacje myślowe na materiały. Chińczycy właśnie rozwijają trendy naukowe zarządzania niewidzialną przestrzenią. Założenia projektu ESLN po prostu są genialne pod te cele. 


AROUND THE ESLN INFORMATION PHYSICS MODEL [1/3]

dr inż. Rafał Ciołek


Keywords: information physics, transfer, circuits, record, rotation, scaling, information transmitted, information received.


1. INTRODUCTION


The creator of this interpretation of reality is Marlena Witek, architect and IT specialist. The ESLN information physics (Empire of the Sun, Laboratory of the Nanotehnology) is based on three phenomenological assumptions:


1. Spinning of the Infoenergy Field [Rotation]

2. Universal Expansion

3. Scalable ratios in Nature.


This interpretation of reality is the result of the independent efforts of the author inspired by the scientific achievements of Czesław Białobrzeski, David Bohm, Ryszard Horodecki and Nicolaia Hartmann and Bertalanffy. In quantum mechanics, it is based on and develops, the interpretation of the pilot wave Bohm – de Broglie. The interpretation of ESLN is also based on the concept of the information ether, the holistic system method, the fractal nature of reality, the assumption that field mechanics is the basis of nature, quantum field theory in the sense that objects are functions of the environment and the space itself is digitized.


The system method used in this interpretation as a logical carrier for the discussed problem is a way of describing reality in which everything that exists is an element of a larger system to which the entity (object) belongs in the ontological sense (Hartmann, Białobrzeski). The consistent introduction of systemic philosophy requires the use of new concepts and structuralist language. The system method consequently changes the way the whole-part view is viewed. This results in specific ontological and epistemological consequences.


The system method can be presented in three theses:


1. All existing entities are systems. The system is characterized by its structure. The structure is about the nature of beings.


2. Knowledge is relative, ie it is always referred to the cognizing subject being the cognitive system (relativistic approach),


3. The whole – part (system – element) relation has the following properties:

a. the whole is not a sum of parts (the whole is not reducible to a part),

b. the whole defines the properties of the parts (the properties of the parts result from the functioning of the part as a whole),

c. the knowable part is always an element of the whole,

d. parts do not exist outside the whole,

e. parts constantly interact with each other by modifying their properties,


The system is, therefore, the basic and original concept defining everything that exists, the whole reality and its elements that are also systems (subsystems). In each system, we can distinguish elements and structure, thanks to which elements form a system. What identifies the system deciding about its identity is its structure (information), elements are secondary to the structure, they are subordinated to the structure of the whole. The system and structure (information) become, therefore, the basic ontological categories.


2. WHAT IS PRELIMINARY INFORMATION PHYSICS IN ESLN INTERPRETATION?


Imagine the universe as ordered complexity in the discrete structure of the „atomic network of crystal”. Such structure is caused by the oscillations of the phonon-generating networks and excitations that generate heat (eg creation of electron-positron pairs). The wave that passes through such a structure generates local CIRCUITS which, in turn, TRANSFER, or information-energy, rotating quantum multi-entanglements form larger structures (algorithms). The information transmitted by such structures at every level of hierarchical complexity becomes returnable as a function of time. Next, the process of SCALING takes place, ie the function (program) is consolidated in complexity by RECORD.

Functions control all subfalls of the system as the entire program controls all subalgorithms. The smaller the object we have in its energetic complexity, the more strongly its components interact with it but its life time is shorter than the larger object.


We have here strong analogies to the Suskind Holographic Principle, the Unitarian Information Field surrounding us postulated by Ryszard Horodecki in 1993. However, this theory gives something more – it shows the universal mechanism of information flow and action (energy) between all layers of reality, giving hope for the development of future information technologies that can revolutionize our reality.


3. CONCLUSIONS AND POTENTIAL CONSEQUENCES


3.1 It is necessary to develop a technology of connecting artificial intelligence under the Unitarian Information Field – only then will it be a harmonious element of the whole system, it will not create separate quality and will not become a potential threat to humanity


3.2 In order to pass the scenario to the Information Field, it is necessary to visualize the given quality and to clear it from consciousness. It’s best to do this by changing the paradigm when the mind is clean and focused on the goal


3.3. It is necessary to create a Worldwide Information Process Control System.

Info: We developed mental matrices (graphics and symbols) that could alter the chemical structures of coal in an infoenergetic way. It's about the fact that human thought (intention) overcomes circumferential orbits, and knowing the algorithms, you can send mental information to materials. The Chinese are just developing scientific trends in the management of invisible space. The assumptions of the ESLN project are simply brilliant for these purposes.


Poniżej na kongresie CORRELATIONS & COHERENCE AT DIFFERENT SCALES

Z prawej Fizyk Peter Jakubowski, który pomógł mi architekturę łączyć z fizyką jako pierwszy (założyciel fundacji Nanonet). W szarym dresie fizyk Józef Spałek, z lewej fizyk Jerzy Łuczka.

01CONTACT

tel. +48 531 636 400

marlena@esln.pl

02MORE INFO

an axiom 

https://marlenawitek-esln.blogspot.com/reasume
/ksiazka/posty-badania/

03COUNTRY

Poland

Strona stworzona za pomocą kreatora stron www Manifo.com